www.เหล็กข้ออ้อย.com

    

 

 

ใบเสนอราคาเหล็กข้ออ้อย 

www.ข้ออ้อย.com 

 โทรสั่ง080-937-9869ID:Line 080-937-9869

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

 

โทร.สั่ง080-937-9869 โทร.061-625-1414.

ราคาทุน

เหล็ก

 

ข้ออ้อย

 

มอก.

 

เต็มโรง

 

 

ใหญ่ 

..............................................

ราคาข้ออ้อย SD40 10 เมตร

ราคาเหล็กตรงยาว

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

ถึงจะเต็มโรงใหญ่

 

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

 ..................................................................

ราคา

 

ข้ออ้อย

ยกมัด

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม.SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง 

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

39 บาท

 

 

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

83 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม SD40 ยาว 10 เม  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 8.88 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

145 บาท

ราคาข้ออ้อยDB 16 มม SD40 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 15.78 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

254 บาท

ราคาข้ออ้อย DB  20 มม SD40 ยาว 10 เมต   มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 24.66 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

396 บาท

ราคาข้ออ้อย  DB 25 มม SD40 ยาว 10 เมต   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 38.53 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

619 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม SD40 ยาว 10 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 48.34 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

890 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม. SD40 ยาว 10 เมต  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 63.13 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

1,190 บาท

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง080-937-9869 061-625-1414.

 

 บาท

ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

ราคาเหล็กตรงยาว

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

 บาท

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

39 บาท

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

83 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 10.656 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

174 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 18.936 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

305 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 29.592 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

475 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม. SD40 ยาว 12 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 46.236 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

743 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม .SD40 ยาว 12 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 58.008 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

1,190 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่   เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 75.756 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่ง 080-937-9869 061-625-1414.

1,490 บาท

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

โทรสั่งเหล็กข้ออ้อย

โทร.080-937-9869 โทร.061-625-1414